1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADMaatwerkbesluit – Venneperweg 533 , Nieuw-Vennep – Venneperweg – De Haan Minerale Olien B.V. – Verzoek maatwerk Geluid + intrekken voorschriften geluid van 31-8-2010, nr 6293

Haarlemmermeer | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADMaatwerkbesluit - Venneperweg 533 , Nieuw-Vennep - Venneperweg - De Haan Minerale Olien B.V. - Verzoek maatwerk Geluid + intrekken voorschriften geluid van 31-8-2010, nr 6293

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer bekend dat zij een besluit genomen heeft over het opleggen van maatwerkvoorschriften. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hier om vraagt.De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan De Haan Minerale Oliën B.V. en hebben betrekking op op het aspect geluid voor twee woningen. Tevens is het maatwerkbesluit d.d. 31 augustus 2010 (besluitnummer 6293) gewijzigd. Datum besluit: 2 augustus 2022 Zaaknummer: 11163238Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.BezwaarAls u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. afdeling Inkoop & Juridische Zaken, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Of digitaal via https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U heeft daarvoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de genoemde datum van het besluit.Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen