1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Nieuw-Vennep – Dotterbloemstraat

Haarlemmermeer | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Nieuw-Vennep – Dotterbloemstraat

Onderwerp: aanduiden parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigenNummer: X.2022.06570Gelet op het volgende:• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. • Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:1. In eerste instantie: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg; b. het beschermen van weggebruikers en passagiers; c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.2. In tweede instantie ook voor: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.Overwegingen en motivatieDe gemeente Haarlemmermeer blijft elektrisch vervoer binnen haar grenzen stimuleren.Elektrisch vervoer levert een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en is stiller en zuiniger dan gewone voertuigen. Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren heeft het college van B&W de nota ‘Randvoorwaarden voor laadinfrastructuur elektrische auto’s’ d.d. 03 december 2013 (kenmerk 2013.0080843) vastgesteld. Particulieren en bedrijven in het bezit van een elektrische auto konden op basis van deze nota een openbare laadpaal nabij het vestigingsadres aanvragen.Op 9 mei 2017 is de B&W nota ‘Uitvoeringsstrategie laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer’ (kenmerk 2017.0018877) vastgesteld als vervolg op de eerste nota. Uitgangspunt van deze nota is dat voor gebruikers van elektrische auto’s een dekkend netwerk van laadinfrastructuur essentieel is om van A naar B te komen. Voor de realisatie van een dekkend netwerk wordt een gebiedsgerichte aanpak en uitvoeringsstrategie gevolgd. Op basis van een gebruiksprognose is een te realiseren netwerk van openbare laadpalen bepaald dat voldoet aan het gemeentelijk kwaliteitskader. De kwaliteitseisen aan de plaatsing van een elektrische laadpaal vanuit de gebiedsgerichte benadering zijn:- de elektrische oplaadpaal is openbaar, staat op gemeentegrond en mag dus door iedereen met een elektrische auto worden gebruikt om op te laden;- alleen bestaande parkeerplaatsen zullen worden aangewezen als plaats om te laden;- daar waar betaald parkeren of een parkeerschijfzone is, blijven deze in stand; - of een locatie geschikt is om aan te wijzen als elektrisch oplaadpunt hangt niet alleen af van lokale technische omstandigheden, maar ook van de mate waarin de locatie zichtbaar is, of deze praktisch bruikbaar is en past in het straatbeeld;- de gemeente geeft de laadplaatsen als zodanig met een officieel RVV-verkeersbord aan.MaatregelenEr wordt een besluit genomen voor het aanwijzen van twee bestaande parkeervakken, alleen voor het opladen van elektrische voertuigen, op het parkeerterrein bij SV DIOS aan de Dotterbloemstraat in Nieuw-Vennep.De parkeervakken worden voorzien van bord E4 (RVV 1990) en een onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’. Ter aanwijzing van de vakken wordt tevens onderbord OB504 geplaatst. De maatregel staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer HMR-00013-G.Motivering Wegenverkeerswet 1994 ( Wvw 1994):Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van: • artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;Door de maatregel wordt een van de belangen genoemd in de Wvw 1994 geschaad, namelijk de vrijheid van het verkeer (artikel 2, lid 1d), aangezien andere weggebruikers niet meer mogen parkeren op de vakken die bestemd zijn voor het opladen van elektrische voertuigen.Omdat de gemeente Haarlemmermeer in haar beleid ervoor heeft gekozen het elektrisch vervoer te stimuleren achten wij dit geschade belang minder zwaarwegend dan de overige gediende belangen uit artikel 2 van de Wvw 1994.Belangenafweging Bewoners Door de maatregel worden de belangen van bewoners licht geschaad omdat er minder parkeerplekken overblijven voor voertuigen die niet elektrisch worden opgeladen. De belangenafweging is veelzijdig omdat er meerdere factoren en partijen een rol spelen, maar is telkens zo dat de overlast aanvaardbaar is. Specifiek is naar de parkeerdruk gekeken, waarbij Gebiedsmanagement aan heeft gegeven dat er te weinig parkeercapaciteit is in de weekenden in verband met de voetbalvereniging. Er zijn plannen om in de openbare ruimte meer parkeergelegenheid te creëren, maar dat moet nog nader worden uitgewerkt. Gebiedsmanagement verwacht nog meer problemen als er twee parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn voor het opladen van elektrische voertuigen. Wanneer er echter geen bezoekers voor de voetbalvereniging komen is de parkeerplaats zo goed als leeg en omdat deze locatie nog een blinde vlek is in het dekkingsgebied van de gemeentelijke laadinfrastructuur is een oplaadpunt hier wel gewenst. In overleg met Gebiedsmanagement en Parkeermanagement is daarom afgesproken om wel het verkeersbesluit te nemen voor twee parkeervakken, maar in eerste instantie één parkeervak buiten aan te duiden met bebording. Afhankelijk van het gebruik kan op een later moment het tweede vak buiten worden aangeduid. Tevens is onderzocht of er in de omgeving iets speelt dat mogelijk invloed kan hebben op de voorgestelde locatie van het oplaadpunt, maar daarvan is geen sprake.BedrijvenDe maatregel heeft geen gevolgen voor bedrijven.(Doorgaand) verkeerDe maatregel heeft geen gevolgen voor (doorgaand)verkeer.Langzaam verkeer en bromfietsersDe maatregel heeft geen gevolgen voor langzaam verkeer en bromfietsers.Openbaar vervoer De maatregel heeft geen gevolgen voor openbaar vervoer.Nood- en hulpdienstenDe maatregel heeft geen gevolgen voor nood– en hulpdiensten.ParkeerdersDe maatregel heeft gevolgen voor parkeerders zonder elektrisch voertuig. Door het aanduiden van twee plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen ondervinden parkeerders zonder elektrisch voertuig hinder. Hierboven is gemotiveerd dat het verkeersbesluit wel wordt genomen voor twee parkeervakken, maar dat in eerste instantie één parkeervak buiten wordt aangeduid. Gebruikers elektrische autoHet aanduiden van parkeervakken ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen is in het belang van bewoners met een elektrisch voertuig. Zij zijn afhankelijk van de laadpaal om hun voertuig te kunnen gebruiken.Algemeen belangElektrisch vervoer levert een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en is stiller en zuiniger dan gewone voertuigen. Hiermee verbetert het milieu en dit is in het algemeen belang.AfwegingAlles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregel in het algemeen belang is en in bijzonder in het belang van de weggebruikers met een elektrisch voertuig. De belangen van bewoners en parkeerders zonder elektrisch voertuig worden licht geschaad, echter zijn eigenaren van elektrische voertuigen afhankelijk van de speciaal voor hun voertuig bestemde parkeervakken. Hun belang en het belang van het milieu worden zwaarder gewogen dan de belangen van parkeerders die als gevolg van de maatregel beschikken over minder direct bereikbare parkeerplekken. Echter in overleg met Gebiedsmanagement en Parkeermanagement wordt het verkeersbesluit wel genomen voor twee parkeervakken, maar wordt in eerste instantie één parkeervak buiten aangeduid met bebording.Voorbereiding en overlegTer voorbereiding op de locatiebepaling van de oplaadpaal heeft een inventarisatie op locatie plaatsgevonden. Er is onderzocht welke locaties mogelijk zijn en of de locatie past binnen het te realiseren gemeentelijk netwerk van laadpalen. Naar aanleiding van het onderzoek en in overleg met Gebiedsmanagement en Beheer & Onderhoud is voorgesteld om de oplaadpaal op het parkeerterrein bij SV DIOS aan de Dotterbloemstraat in Nieuw-Vennep te plaatsen. De voorgestelde locatie:- ligt in een rij openbare parkeervakken; - dekt het hele gebied in het zuidwesten van dit wijkdeel in Nieuw-Vennep;- sluit met een overlapping heel mooi aan op het dekkingsgebied van het oplaadpunt in de St. Anthoniusstraat t.h.v. nummer 5, het oplaadpunt in de Ridderspoorstraat t.h.v. nummer 22 en het oplaadpunt in de Nachtschadestraat t.h.v. nummer 16;- betreft een haakse parkeervak. Dat is veiliger dan een langsparkeervak en op last van de politie.Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de maatregel geen complexe maatregel betreft en de belangen voldoende in beeld zijn. Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 20-09-2022 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep Verkeer gaan akkoord met de voorgestelde maatregel.PublicatieHet besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer.BesluitenIn overeenstemming met de tekening met het nummer HMR-00013-G, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregel:1. In de Dotterbloemstraat in Nieuw-Vennep, op het parkeerterrein bij SV DIOS, twee parkeervakken alleen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen, door het plaatsen van een bord conform model E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met een onderbord OB504 en de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’;2. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 7-10-2022. Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeernamens dezen,de gemeentesecretaris, voor deze,de teammanager Vakdisciplines,J. WentTerinzageleggingHet besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor eenieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.BezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen