1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Nieuw-Vennep – Kalslagerring

Haarlemmermeer | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Nieuw-Vennep – Kalslagerring

Onderwerp: opheffen parkeerplaats binnen parkeerschijfzoneNummer: X.2022.08134Gelet op het volgende:• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. • Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:1. In eerste instantie: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg; b. het beschermen van weggebruikers en passagiers; c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.2. In tweede instantie ook voor: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat. Overwegingen en motivatieOp het parkeerterrein aan de Kalslaggering, ter hoogte van supermarkt Hoogvliet, in Nieuw-Vennep is een afval-brengpark aanwezig. Sinds de uitbreiding van dit brengpark blijkt dat de maatvoering niet voldoet aan de richtlijnen waardoor deze voor bewoners/gebruikers niet goed toegankelijk is. Met name geldt dat voor minder validen. In verband met de inclusieagenda van onze gemeente en de (politiek-bestuurlijke) aandacht voor dit onderwerp is een goede toegankelijkheid ook van brengparkjes van belang. Daarom is gezocht naar een alternatieve locatie voor een aantal ondergrondse containers.Analyses van Meerlanden hebben aangetoond dat het verplaatsen van de containers naar (één van) de stoepranden een onoverzichtelijke of zelfs onveilige situatie oplevert. Het verplaatsen van de containers naar de overkant van de straat is niet gewenst omdat daar met enige regelmaat een bloemenkraam en viskraam staan. En het verplaatsen naar de stoep nabij de ingang van Hoogvliet heeft niet de voorkeur vanwege eventuele geuroverlast voor de bezoekers van de supermarkt. Het beste en vooral meest verkeersveilige alternatief dat overblijft is een verplaatsing naar het naastgelegen parkeervak. Daardoor wordt dit parkeervak als zodanig opgeheven. Dit is mogelijk omdat uit de parkeerdrukmeting blijkt dat de parkeerdruk niet hoger ligt dan 85%. Tijdens het onderzoek bleek dat het parkeerterrein maximaal voor 71% bezet was. De kanttekening daarbij is dat ten tijde van de meting is geconstateerd dat een nabijgelegen voormalige supermarktvestiging is gesloten. Er is dus een risico dat de parkeerdruk toeneemt, zodra hier een verkeer aantrekkend bedrijf komt. Momenteel is niet te voorspellen wat de parkeerdruk op dat moment wordt, maar de verwachting is dat het opheffen van één parkeerplaats daar niet onevenredig veel invloed op heeft. Het parkeerterrein waarbinnen deze parkeerplaats moet worden opgeheven valt binnen een bestaande parkeerschijfzone (blauwe zone) waarvoor op 08-10-2009 een verkeersbesluit is genomen met het kenmerk 2009/0400695. Dit besluit blijft van kracht, maar omdat de inrichting wordt aangepast wordt dit bekrachtigd met dit voorliggende verkeersbesluit. Met de maatregelen wordt beoogd de bereikbaarheid voor gebruikers van de afval-brengparken te verbeteren en de verkeersveiligheid in dit winkelgebied te garanderen. Maatregelen (bebording en belijning)De volgende maatregelen worden getroffen:1. In afwijking van het verkeersbesluit, inclusief tekening, voor het instellen van een parkeerschijfzone met kenmerk 2009/0400695 d.d. 08-10-2009 wordt als gevolg van het verplaatsen van ondergrondse afvalcontainers de inrichting van de parkeerschijfzone gewijzigd conform bijgevoegde tekening met het nummer 2022-120-311.Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van: • artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;• artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; • artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; • artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. Door de maatregel wordt geen van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 onevenredig geschaad ten opzichte van de huidige situatie. Belangenafweging Bewoners De maatregel is in het belang van de bewoners. De verkeerssituatie wordt veiliger en de bereikbaarheid van de ondergrondse containers wordt verbeterd. BedrijvenDe maatregel heeft geen gevolgen voor bedrijven.(Doorgaand) gemotoriseerd verkeerDe maatregel heeft geen gevolgen voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer.Langzaam verkeerDe maatregel is in het belang van voetgangers. De verkeerssituatie wordt veiliger en de bereikbaarheid van de ondergrondse containers wordt verbeterd. De maatregel heeft geen gevolgen voor fietsers en ander langzaam verkeer. ParkeerdersDoor de maatregel worden de belangen voor parkeerders licht geschaad omdat er één parkeerplaats wordt opgeheven. Echter aan de hand van de parkeerdrukmeting blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen overblijven om te voldoen aan de parkeervraag. Openbaar vervoer De maatregel heeft geen gevolgen voor openbaar vervoer.Nood- en hulpdienstenDe maatregel heeft geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten.Algemeen belangDe maatregel garandeert de verkeersveiligheid. Dit is in het algemeen belang. AfwegingAlles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregel in het algemeen belang is en in het bijzonder in het belang van bewoners en voetgangers. De belangen voor parkeerders, die met de maatregelen licht worden geschaad wegen minder zwaar. Mede vanwege het parkeeronderzoek dat aantoont dat er voldoende parkeergelegenheid is en blijft. Voorbereiding en overlegAangezien de maatregel de verkeersveiligheid ten goede komt en hiermee geen belangen onevenredig worden geschaad heeft hierover geen participatie plaatsgevonden. Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de maatregel niet complex is en de belangen voldoende in beeld zijn. Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 15-11-2022 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregel.PublicatieHet besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer. BesluitenIn overeenstemming met de tekening met het nummer 2022-120-311, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregel: 1. In afwijking van het verkeersbesluit, inclusief tekening, voor het instellen van een parkeerschijfzone met kenmerk 2009/0400695 d.d. 08-10-2009 wordt als gevolg van het verplaatsen van ondergrondse afvalcontainers de inrichting van de parkeerschijfzone gewijzigd conform bijgevoegde tekening met het nummer 2022-120-311.2. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 28-11-2022.Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeernamens dezen,de gemeentesecretaris, voor deze,de teammanager Vakdisciplines,J. Went.TerinzageleggingHet besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.BezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen