1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Nieuw-Vennep – Laan van Norma

Haarlemmermeer | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Nieuw-Vennep – Laan van Norma

Onderwerp: creëren parkeergelegenheid met parkeerduurbeperking en venstertijden ter hoogte van Ons Tweede Thuis.Nummer: X.2022.08934Gelet op het volgende:• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. • Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:1. In eerste instantie: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg; b. het beschermen van weggebruikers en passagiers; c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.2. In tweede instantie ook voor: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat. Overwegingen en motivatieHet woonzorgcomplex Ons Tweede Thuis aan de Laan van Norma in Nieuw-Vennep heeft behoefte aan een gelegenheid om kort te parkeren om cliënten en bezoekers te brengen en te halen. Hieraan wil de gemeente tegemoet komen. Daarnaast is er in deze wijk Getsewoud tevens behoefte aan extra parkeergelegenheid. In overleg met de omgeving is daarom onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dit te faciliteren.Voor het in en uit laten stappen van cliënten en bezoekers wordt daarom geen bestaand parkeervak aangewezen, maar een nieuw parkeervak aangelegd in de Laan van Norma ter hoogte van Ons Tweede Thuis in Nieuw-Vennep. Omdat kort parkeren (maximaal 15 minuten) uitsluitend noodzakelijk is op maandag t/m vrijdag tussen 07:30 uur en 18:00 uur wordt het toegestaan om buiten deze tijden regulier te parkeren. Ook op erkende feestdagen kunnen automobilisten de hele dag hun voertuig op deze plek parkeren. Omdat er ook cliënten met een rolstoel vervoerd worden wordt het parkeervak voorzien van een mindervalidenoprit. Door ook nog twee extra parkeerplaatsen aan te leggen in de Toscalaan wordt de parkeerdruk minder en kunnen we tegemoet komen aan de wens voor een gelegenheid om kort te parkeren.Met de maatregelen wordt beoogd het in en uit laten stappen van cliënten en bezoekers op een veilige wijze mogelijk te maken en leefbaarheid te verbeteren door het aanleggen van extra parkeergelegenheid.Maatregelen (bebording en belijning)Het gaat om het aanleggen en aanwijzen van een gelegenheid om kort te parkeren in de Laan van Norma, ter hoogte van huisnummer 1 in Nieuw-Vennep, door het plaatsen van een bord conform model E4 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorzien van een onderbord met daarop aangegeven: “ma t/m vr, 07:30 – 18:00 h uitgezonderd erkende feestdagen” en “maximaal 15 min”.De aan te brengen bebording staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2022-022-012.Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van: • artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;• artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; • artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;• artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; • artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. Door de maatregelen wordt geen van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 onevenredig geschaad ten opzichte van de huidige situatie. BelangenafwegingBewoners De maatregelen zijn in het belang van de bewoners omdat er meer parkeergelegenheid wordt gecreëerd. Het aanbrengen van een gelegenheid om kort te parkeren heeft geen gevolgen voor bewoners omdat hiervoor een nieuw parkeervak wordt aangelegd.BedrijvenDe maatregelen hebben geen negatieve gevolgen voor bedrijven. Zij kunnen indien gewenst profiteren van de gelegenheid om kort te parkeren voor bijvoorbeeld het laden en lossen van goederen. (Doorgaand) gemotoriseerd verkeerDe maatregelen hebben geen gevolgen voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer.Langzaam verkeerDe maatregelen hebben geen gevolgen voor langzaam verkeer. Het nieuwe parkeervak zorgt niet voor minder zicht op het verkeer omdat langzaam verkeer ter hoogte van dit parkeervak uitsluitend verkeer vanuit de rotonde kan verwachten. ParkeerdersDe maatregelen zijn in het belang van parkeerders, want er wordt meer parkeergelegenheid gecreëerd. Openbaar vervoer De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.Nood- en hulpdienstenDe maatregelen hebben geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten.Algemeen belangDe maatregelen garanderen de verkeersveiligheid en verbeteren de leefbaarheid en bereikbaarheid om cliënten en bezoekers in en uit te laten stappen. Dit is in het algemeen belang. AfwegingAlles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het algemeen belang zijn en in het bijzonder voor bewoners en parkeerders. Met de maatregelen worden geen belangen onevenredig geschaad.Voorbereiding en overlegHet aanleggen en aanwijzen van een gelegenheid om kort te parkeren in de Laan van Norma, en het aanleggen van extra parkeergelegenheid, is op verzoek én in overleg met de omgeving tot stand gekomen. Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de maatregelen geen complexe maatregelen betreffen en de belangen voldoende in beeld zijn. Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 13-12-2022 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.PublicatieHet besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer. BesluitenIn overeenstemming met de tekening met het nummer 2022-022-012, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen: 1. Het aanleggen en aanwijzen van een gelegenheid om kort te parkeren in de Laan van Norma, ter hoogte van huisnummer 1 in Nieuw-Vennep, door het plaatsen van een bord conform model E4 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorzien van een onderbord met daarop aangegeven: “ma t/m vr, 07:30 – 18:00 h uitgezonderd erkende feestdagen” en “maximaal 15 min”;2. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 20-1-2023.Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeernamens dezen,de gemeentesecretaris, voor deze,de teammanager Vakdisciplines,J. Went.TerinzageleggingHet besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.BezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Locatie: Laan van Norma, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen