1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Nieuw Vennep

Haarlemmermeer | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer - Nieuw Vennep

Onderwerp: Woningbouwplan Op ’t Hof - Kreilerhof (Hoofdweg 1243)Nummer: X.2023.02900Gelet op het volgende:•Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.•“Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.”•De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.•Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. •Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:1.In eerste instantie: a.het verzekeren van de veiligheid op de weg; b.het beschermen van weggebruikers en passagiers; c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; d.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.2.In tweede instantie ook voor: a.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; b.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. •In afwijking van artikel 35 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient voor de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel een verkeersbesluit te worden genomen, indien de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregel langer duurt dan vier maanden. •Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.•De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.•Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.Overwegingen en motivatieIn het verlengde van Kreilerhof in Nieuw-Vennep, achter Hoofdweg 1243, wordt een kleinschalig woningbouwplan gerealiseerd. De ontwikkeling van het plan, met in totaal 23 woningen, heeft de naam “Op ‘t Hof” gekregen. Deze weg is ingericht als (woon)erf. Daarom wordt het ook als zodanig aangeduid met verkeersborden. Het Hof ligt in het verlengde van het Kreilerhof, wat een 30km-zone is. Voor fietsers is er naast de toegang via het bestaande Kreilerhof, ook een toegang via een fietspad dat uitkomt op de Zuiderdreef. Daarnaast kunnen voetgangers het hof ook bereiken via de Hoofdweg Westzijde. Met de maatregelen wordt beoogd de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te garanderen.Maatregelen (bebording en belijning)De volgende maatregelen worden getroffen:1.het aanduiden van het nieuwe deel van het Kreilerhof als erf, door het plaatsen borden•G5 en A1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 tegenover Kreilerhof 25;•G5 en G6 RVV op het fietspad bij de Zuiderdreef;2.het aanduiden van het pad tussen het Kreilerhof en de Zuiderdreef als fietspad, door het plaatsen van borden G11 RVV;3.het aanduiden van het pad tussen het Kreilerhof en de Hoofdweg Westzijde als voetpad, door het plaatsen van borden G7 RVV. De aan te brengen maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 1903901-T13.Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van: •artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;•artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;•artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeersweg (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;•artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; •artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. Door de maatregelen wordt geen van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 onevenredig geschaad. BelangenafwegingBewoners De maatregelen zijn in het belang van de (toekomstige) bewoners. De verkeerssituatie wordt veilig en duidelijk (uniform) en de maatregelen bevorderen de leefbaarheid in de wijk. BedrijvenDe maatregelen hebben geen gevolgen voor bedrijven.(Doorgaand) gemotoriseerd verkeerDe maatregelen hebben geen gevolgen voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer omdat het uitsluitend gaat om een hof. Langzaam verkeerDe maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer. De verkeerssituatie wordt veilig en duidelijk.Openbaar vervoer De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.Nood- en hulpdienstenHet plan heeft één reguliere ontsluiting via de bestaande Kreilerhof, daarnaast kunnen nood- en hulpdiensten gebruik maken van het fietspad naar de Zuiderdreef en het Voetpad naar de Hoofdweg Westzijde. ParkeerdersDe maatregelen hebben geen gevolgen voor parkeerders. De parkeerbalans van het plan voldoet. De aanwezige parkeerplaatsen worden aangeduid met een P-tegel. Algemeen belangDe maatregelen garanderen de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Dit is in het algemeen belang. AfwegingAlles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het algemeen belang zijn. Met de maatregelen wordt beoogd de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid te garanderen waarbij er geen belangen onevenredig worden geschaad.Voorbereiding en overlegOm de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de maatregelen geen complexe maatregelen betreffen en de belangen voldoende in beeld zijn. Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 04-04-2023 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen. PublicatieHet besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer.BesluitenIn overeenstemming met de tekening met het nummer 1903901-T13, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen: 1.Het nieuwe deel van het Kreilerhof aan te duiden als erf, door het plaatsen borden conform model: •G5 en A1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 tegenover Kreilerhof 25,•G5 en G6 RVV op het fietspad bij de Zuiderdreef.2.Het pad tussen het Kreilerhof en de Zuiderdreef aan te duiden van als fietspad, door het plaatsen van borden G11 RVV 1990. 3.Het pad tussen het Kreilerhof en de Hoofdweg Westzijde aan te duiden als voetpad, door het plaatsen van bord G7 RVV. 4.Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 1-5-2023.Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeernamens dezen,de gemeentesecretaris, voor deze,de teammanager Vakdisciplines,J. WentTerinzageleggingHet besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.BezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Locatie: Hoofdweg, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen