1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. GEMEENTEBLADZakelijke beschrijving van de overeenkomst betreffende de herontwikkeling van de locatie Ijweg 1762 te Nieuw-Vennep, zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro

Haarlemmermeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADZakelijke beschrijving van de overeenkomst betreffende de herontwikkeling van de locatie Ijweg 1762 te Nieuw-Vennep, zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro

Partijen:1.Gemeente Haarlemmermeer, hierna “Gemeente” genoemd2.Vastgoed Nationaal B.V. statutair gevestigd te Nieuw-Vennep en kantoorhoudende aan de Sportveldweg 10, 2151 CC te Nieuw-Vennep, hierna “de Ontwikkelaar” genoemd.Datum overeenkomst:27 juni 2023Locatie plangebied: Perceel grond, gelegen nabij Ijweg 1762 te Nieuw-Vennep, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AF, nummer 3767.Projectinhoud (Ontwikkeling):Het betreft een initiatief van Ontwikkelaar om een bouwprogramma te realiseren bestaande uit het ontwikkelen van een complex met maximaal 40 zorgappartementen. Het project betreft een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro waarvan de realisatie niet mogelijk is binnen het vigerende bestemmingsplan “Nieuw Vennep Getsewoud”, maar wel binnen een wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan is opgenomen, zodat een Planologische Maatregel benodigd is. De Ontwikkelaar heeft ten behoeve van deze ontwikkeling verzocht tot het vaststellen van een wijzigingsplan conform voornoemd bestemmingsplan.Hoofdlijnen overeenkomst:•De Ontwikkelaar heeft de mogelijkheid om in het plangebied onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico de ontwikkeling conform het vast te stellen wijzigingsplan, te realiseren;•De (plan)ontwikkeling en realisatie ten behoeve van de Ontwikkeling vindt plaats voor rekening en risico van de Ontwikkelaar;•De Ontwikkelaar betaalt aan de Gemeente een exploitatiebijdrage waarmee het kostenverhaal voor het plangebied verzekerd is. Daarmee is het niet nodig een exploitatieplan in de zin van de Wro op te stellen; •De Gemeente spant zich in om met inachtneming van het publiekrechtelijk kader en haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden de noodzakelijke (planologische en vergunning) procedures te voeren en te voltooien;•Eventuele planschade komt voor rekening van de Ontwikkelaar.Geen reacties mogelijk.Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroepen worden ingediend.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen