1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. Omgevingsvergunning verleend voor IJweg 1762 te Nieuw-Vennep, flora- en fauna-activiteit

Noord-Holland | overig

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Omgevingsvergunning verleend voor IJweg 1762 te Nieuw-Vennep, flora- en fauna-activiteit

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft namens de Provincie Noord-Holland aan Vastgoed Nationaal B.V. een omgevingsvergunning verleend. Dit ten behoeve van sloop van de bebouwing aan IJweg 1762 te Nieuw-Vennep voor de realisatie van nieuwbouw. Het besluit heeft het kenmerk OMG-027207/DMS445830. Het besluit betreft de activiteit: . Flora- en fauna-activiteit. De aanvraag ziet toe op de gewone dwergvleermuis. Inzage Het besluit en de eventuele bijlagen zijn toegevoegd aan de extra informatie van deze kennisgeving en zijn direct digitaal te bekijken via ‘Bekijk documenten’. Deze documenten zijn ook op afspraak te bekijken bij de ODNHN in Hoorn. Voor het bekijken van andere documenten zoals de aanvraag of een bijbehorend rapport(en) kunt u contact opnemen met de ODNHN. Zie meer informatie voor de contactgegevens. Bezwaar Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM. Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten: 1.uw naam, adres, postcode en woonplaats; 2.de datum; 3.over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten); 4.de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit; 5.uw handtekening. De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland. Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODNHN, via postbus@odnhn.nl of telefoonnummer 088-102 13 00. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OMG-027207/DMS445830 te vermelden.

Locatie: IJweg, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen