1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. PROVINCIAAL BLADVergunning ingetrokken – Gersteweg 18 – 24, Nieuw-Vennep – Burg Non Food B.V. – intrekken van de milieuvergunning van Burg Non Food B.V. Gersteweg 18 – 24 te Nieuw-Vennep

Noord-Holland | Natuur en milieu | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

PROVINCIAAL BLADVergunning ingetrokken - Gersteweg 18 - 24, Nieuw-Vennep - Burg Non Food B.V. - intrekken van de milieuvergunning van Burg Non Food B.V. Gersteweg 18 - 24 te Nieuw-Vennep

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft afgegeven.De beschikking betreft het op verzoek van Burg Non Food B.V. intrekken van de omgevingsvergunning onderdeel milieu van Burg Non Food B.V., voor haar inrichting gelegen aan Gersteweg 18-24 te Nieuw-Vennep. De reden voor het verzoek is dat de inrichting niet meer op de betreffende locatie is gevestigd en dat geen gebruik meer wordt gemaakt van de verleende omgevingsvergunning. Zaaknummer: 9669702 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. InzageDe beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder Bekendmakingen en bij: - provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440); - gemeente Haarlemmermeer, gemeentekantoor Beukenhorst, Taurusavenue 100 te Hoofddorp (op afspraak via 0900-1852).Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.BeroepAls u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.In aanvulling op het voorgaande geldt volgens recente uitspraken van de rechter het volgende: Als belanghebbende kunt u beroep instellen zonder dat u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. Als niet-belanghebbende kunt u ook beroep instellen maar dan moet u wel eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van bovengenoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen