1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. Publicatie toestemming 2024-005960 het graven dieper dan 1,5 meter minus maaiveld en het aanbrengen, hebben en verwijderen van verticale filters in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van Zichtweg in Nieuw-Vennep in gemeente Haarlemmermeer.

Hoogheemraadschap van Rijnland | watervergunning

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Publicatie toestemming 2024-005960 het graven dieper dan 1,5 meter minus maaiveld en het aanbrengen, hebben en verwijderen van verticale filters in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van Zichtweg in Nieuw-Vennep in gemeente Haarlemmermeer.

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) heeft een omgevingsvergunning verleend. Rijnland geeft hiermee toestemming voor het graven dieper dan 1,5 meter minus maaiveld en het aanbrengen, hebben en verwijderen van verticale filters in kwetsbaar kwelgebied ten behoeve van het vervangen van riolering ter plaatse van Zichtweg in Nieuw-Vennep in gemeente Haarlemmermeer.   Waarom publiceert Rijnland dit bericht? Een omgevingsvergunning wordt bij Rijnland aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld: - in of nabij oppervlaktewater (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer, sloot, gracht of zee); - bij een waterkering (bijvoorbeeld een dijk, kademuur, sluis of dam); of - die invloed hebben op het grondwater. Met dit bericht laat Rijnland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.   Bent u het niet eens met de vergunning? U kunt Rijnland tot en met 5 juni 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als u rechtstreeks bij de vergunning bent betrokken. In deze periode liggen de documenten met informatie over de vergunning ook ter inzage en kunt u deze bekijken: - in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Hiervoor moet u een afspraak maken via telefoonnummer 071-306 3494; of - online via de knop “Bekijk documenten” op deze webpagina.   Wilt u bezwaar maken? Wanneer u rechtstreeks bij dit besluit betrokken bent, bent u belanghebbende. Als belanghebbende kunt u tijdens de inzagetermijn een bezwaarschrift indienen. U kunt digitaal bezwaar maken bij Rijnland via https://burgerloket.rijnland.net/. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD of eHerkenning). Als het voor u niet mogelijk is om uw bezwaar digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. U richt uw bezwaar aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet daarnaast ten minste de volgende informatie hebben: - de naam van de indiener; - het adres van de indiener; 2 - dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - de gronden (motivering) van het bezwaar.   Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning gelden. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen, om de uitvoering van de activiteiten tegen te houden. Burgers kunnen dit digitaal doen (met DigiD) bij de rechtbank Den Haag via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Daarnaast is het (voor burgers en bedrijven) mogelijk om via de post om een voorlopige voorziening te verzoeken. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.   Wilt u meer informatie ontvangen? Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Vergunningverlening via telefoonnummer 071-306 34 94 of e-mailadres vergunningen@rijnland.net.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen