1. Bekendmakingen Nieuwvennep
  2. WATERSCHAPSBLADPublicatie toestemming 2023-012568 aanbrengen verhard oppervlak, dempen en graven oppervlakte water ter plaatse van de Oosterdreef 178, te Nieuw-Vennep

Hoogheemraadschap van Rijnland | Migratie en integratie | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Nieuw-Vennep. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Nieuw-Vennep valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

WATERSCHAPSBLADPublicatie toestemming 2023-012568 aanbrengen verhard oppervlak, dempen en graven oppervlakte water ter plaatse van de Oosterdreef 178, te Nieuw-Vennep

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) heeft een watervergunning verleend. Rijnland geeft hiermee toestemming voor voor het aanbrengen van 2.452 m2 verhard oppervlak voor de realisatie van 60 flexwoningen, het dempen van 17 m2 overig oppervlaktewater en het graven van 390 m2 overig oppervlaktewater ter compensatie van de werken aan de Oosterdreef 178 te Nieuw-Vennep. Waarom publiceert Rijnland dit bericht? Een watervergunning wordt bij Rijnland aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld: - in of nabij oppervlaktewater (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer, sloot, gracht of zee); - bij een waterkering (bijvoorbeeld een dijk, kademuur, sluis of dam); of - die invloed hebben op het grondwater. Met dit bericht laat Rijnland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent. Bent u het niet eens met de vergunning? U kunt Rijnland tot 15 september 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als u rechtstreeks bij de vergunning bent betrokken. In deze periode liggen de documenten met informatie over de vergunning ook ter inzage en kunt u deze bekijken: - in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Hiervoor moet u een afspraak maken via telefoonnummer 071-306 3494; of - online via de knop “Bekijk documenten” op deze webpagina. Wilt u bezwaar maken? Wanneer u rechtstreeks bij dit besluit betrokken bent, bent u belanghebbende. Als belanghebbende kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt digitaal bezwaar maken bij Rijnland via https://burgerloket.rijnland.net/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaar digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. U richt uw bezwaar aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning gelden. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen, om de uitvoering van de activiteiten tegen te houden. Burgers kunnen dit digitaal doen (met DigiD) bij de rechtbank Den Haag via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Daarnaast is het (voor burgers en bedrijven) mogelijk om via de post om een voorlopige voorziening te verzoeken. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Wilt u meer informatie ontvangen? Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Vergunningverlening via telefoonnummer 071- 3063494 of via vergunningen@rijnland.net

Locatie: Oosterdreef, Nieuw-Vennep

Deel dit artikel

Redactie Nieuw-VennepStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Nieuw-Vennep inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Nieuw-Vennep.

Meer Bekendmakingen